امواج و

ادکلن آمواج نامی آشنا برای دوست داران عطرهای لوکس است. Dec 28, 2018 · امواج الکترومغناطیسی بر حسب بسامدشان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند که می‌توان به امواج رادیویی، ریزموج، فروسرخ (مادون قرمز)، نور مرئی، فرابنفش، پرتو ایکس و پرتو گاما اشاره کرد

2023-01-29
    احکام سعی صفا و مروه
  1. امواج صوتی امواج متراکمی هستند
  2. محصولات حفاظت فردی